Vážení zákazníci,

Týmto Vás informujeme o zmene Obchodných podmienok Internetového obchodu 4F.

Nižšie sa nachádza zmenený text Obchodných podmienok.


OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 4F

DEFINÍCIE:

1. Predávajúci - spoločnosť pod firmou OTCF SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v meste Wieliczka (ul. Grottgera 30, 32-020 WIELICZKA, POLSKO), registrovaná Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000555276, DIČ: SK4120173343, IČO: 356630870, výška základného imania 7.384.500 PLN, (zaplatené v celku), telefónne číslo zákazníckeho servisu Internetového obchodu 4F: +421 22 120 1085 (tarifa podľa operátora), e-mailová adresa pomoc@4fstore.sk .

2. Obchod - internetový obchod 4F dostupný na https://4fstore.sk a vedený Predávajúcim, kde je obchod predajnou platformou, prostredníctvom ktorej Predávajúci:

 1. poskytuje možnosti Obchodu a poskytuje služby pre Používateľov;
 2. umožňuje uzatváranie kúpnych zmlúv Tovaru na diaľku;

ako aj prostredníctvom ktorej sa môžu Používatelia zoznámiť s Tovarom, ktorý je zahrnutý v sortimente Obchodu. Predávajúci prostredníctvom Obchodu poskytuje vhodné systémové, informatické, komunikačné a technologické nástroje za účelom poskytnutia vyššie uvedených služieb.

3. Internetová stránka Obchodu internetová stránka je dostupná na https://4fstore.sk.

4. Obchodné podmienky - tieto Obchodné podmienky definujú všeobecné podmienky používania Obchodu, najmä pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv tovaru, ktorý sa nachádza v sortimente Obchodu, pravidlá pre plnenie týchto zmlúv a pravidlá reklamačného konania.

5. Používateľ - fyzická osoba, právnická osoba, alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá využíva možnosti Obchodu.

6. Zákazník - Používateľ, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu.

7. Spotrebiteľ - Používateľ, ktorý je fyzickou osobou a uskutočňuje s Predávajúcim právne kroky, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou, alebo profesionálnou činnosťou, a ktoré obsahujú najmä kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom Obchodu.

8. Používateľský účet - predstavuje pre každého Používateľa individuálny panel, ktorý je spustený Predávajúcim v záujme Používateľa (po registrácii Používateľa, ktorá je zároveň uzatvorením zmluvy o poskytovaní služby vedenia Používateľského účtu), na ktorom sú zhromažďované údaje, ktoré Používateľ poskytol pri registrácii Používateľského účtu, pričom vytvorenie Používateľského účtu nie je požiadavkou pre používanie Obchodu, vrátane prezerania sortimentu Obchodu a vytvárania objednávok.

9. Spotrebný Tovar (Tovar) - hnuteľné veci nachádzajúce sa v sortimente Obchodu, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

10. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovaru uzatvorená medzi Používateľom a Predávajúcim prostredníctvom Obchodu podľa pravidiel stanovených v Obchodných podmienkach.

11. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vo veci voľného pohybu týchto údajov a zrušenia smernice 95/46/ES.

12. Newsletter - poskytovanie služby Predávajúcim spočívajúcej v odosielaniu obchodných informácií, najmä pokiaľ ide o ponuku výrobkov a služieb vo forme správ (e-mailov) prostredníctvom elektronickej schránky na zadanú e-mailovú adresu Používateľa.

I. Úvodné ustanovenia.

1. Predávajúci používa technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu rizika, vrátane opatrení na zabránenie nadobúdania a modifikáciu osobných údajov prenášaných cez Internet neoprávnenými osobami - za účelom zaistenia bezpečnosti komunikácie a údajov poskytnutých v Obchode. Predávajúci zaisťuje zabezpečenie prenášaných údajov v Obchode pomocou protokolu SSL (SecureSocketLayer).

2. Predávajúci na Internetovej stránke Obchodu prezentuje Tovar patriaci najmä do nasledujúcich kategórií: dámske športové oblečenie, mužské športové oblečenie, odevné príslušenstvo (najmä: šatky, čiapky, chrániče uší, rukavice, ponožky, šály), batožinové príslušenstvo, lyžiarske príslušenstvo, cestovné príslušenstvo, plážové príslušenstvo (najmä: žabky, uterák, jednodielne plavky, plavky), bielizeň, peňaženky.

3. Predávajúci predáva Tovar prostredníctvom Obchodu cez využitie Internetovej siete.

4. Najneskôr vo chvíli, keď sa Používateľ rozhodne pre uzavretie kúpnej Zmluvy (vytvorením objednávky), Predávajúci mu doručí prostredníctvom internetovej stránky Obchodu informácie o hlavných vlastnostiach Tovaru - informácie o ponúkanom Tovare Predávajúceho, jeho podrobný opis s uvedením hlavných vlastností sú uvedené pod každým Tovarom, ktorý je zviditeľnený na internetovej stránke Obchodu.

5. Používateľ je povinný používať stránky Obchodu bez narušenia jeho fungovania, v súlade s právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok, dobrými obyčajami a s dodržiavanie práv a osobného dobra iných subjektov. Je zakázané, aby Používateľ dodával obsah nelegálneho charakteru.

II. Spôsoby komunikácie so Zákazníkom

1. Predávajúci na telefónnom čísle Oddelenia Služieb Zákazníkom Internetového obchodu 4F: – +421 22 120 1085 poskytuje informácie na témy týkajúce sa Obchodu, vrátane kúpnych zmlúv. Poplatok za hovor je účtovaný v súlade s tarifou operátora.

2. Používatelia môžu priamo prostredníctvom internetovej stránky Obchodu predkladať otázky adresované Predávajúcemu. Vystačí, keď si na internetovej stránke Obchodu vyberiete kontaktný formulár, zaznačíte požadované políčka (checkboxy), podáte požadované údaje a informácie v určitých poliach tohto formulára potrebné k tomu, aby Vám mohol Predávajúci odpovedať.

3. Predávajúci sa vo veci realizácie objednávky, v tomto prípade potreby objasnenia podrobnosti vytvorenej objednávky, môže kontaktovať s Používateľom prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky - telefonicky iba v prípade, keď Používateľ uvedie kontaktné telefónne číslo.

4. Predávajúci poskytuje funkciu, ktorá je založená na informovaniu Používateľa o dostupnosti daného Tovaru v sortimente Internetového obchodu, a preto by mal Používateľ v okne „Oznámenie o dostupnosti výrobku”:

 1. zadať požadované údaje v určených poliach formulára, tzn. e-mailovú adresu;
 2. zaznačiť check-box (políčko), ktorý predstavuje potvrdenie o oboznámení sa s Obchodnými podmienkami a akceptácii ich obsahu;
 3. kliknúť na tlačidlo: „Chcem oznámenie”.

III. Konečná suma k zaplateniu.

1. Ceny za ponúkaný Tovar na Internetových stránkach Obchodu sú uvedené v EUR a zahŕňajú dane, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ale nezahŕňajú náklady na doručenie Tovaru.

2. Náklady na dopravu Tovaru zahŕňajú okrem iného poplatky za poštové služby a sú závislé od Používateľom zvoleného spôsobu platby a od množstva cien výrobkov v danej objednávke.

3. Konečnú sumu k zaplateniu z titulu vytvorenej objednávky tvorí: cena Tovaru a Náklady na doručenie Tovaru.

4. O konečnej sume k zaplateniu je Používateľ informovaný na Internetových stránkach Obchodu počas vytvárania Objednávky, tiež priamo pred a vo chvíli potvrdenia a vytvorenia objednávky. Ide o celkové náklady, ktoré je Používateľ povinný zaplatiť, spolu s príslušnými daňami. Konečná suma k zaplateniu je tiež uvedená v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky v systéme Obchodu.

5. Konečná suma k zaplateniu určená spôsobom uvedeným v bode 4 je nemenná.

IV. Používateľský účet.

1. Predávajúci poskytuje služby, ktoré umožňujú Používateľovi vytvoriť na internetovej stránke Obchodu Používateľský účet. Vďaka Používateľskému účtu Predávajúci poskytuje Používateľovi možnosť využívanie dodatočných funkcií Obchodu po jednorázovej registrácii a po každom prihlásení, pričom registrácia Používateľského účtu a jeho prevádzka sú bezplatné.

2. Registrácia Požívateľského účtu je dobrovoľná, a to najmä v tom zmysle, že si Používateľ môže prezerať ponuku Internetového obchodu, ako aj vytvárať objednávky bez potreby registrácie Používateľského účtu.

3. Ak si chcete vytvoriť Používateľský účet na stránkach Obchodu, tak by ste mali urobiť nasledovné:

 1. kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť sa” nachádzajúce na hornej lište,
 2. kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť účet”, ktoré Vás prenesie do zobrazenia pre vytvorenie účtu,
 3. zadať požadované údaje v určených poliach v registračnom formulári, t. j. meno, priezvisko a e-mailovú adresu, zaznačte políčko/check-box, ktoré predstavuje potvrdenie o oboznámení sa s Obchodnými podmienkami a akceptácii ich obsahu a kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť účet” , ktoré sa nachádza v zobrazení pre vytvorenie účtu.

4. Alternatívne riešenie k metóde opísanej v ods. 4 je také, že Používateľ si tiež môže vytvoriť Používateľský účet na Internetových stránkach Obchodu prostredníctvom nákupu tovaru bez registrácie, a potom kliknutím na možnosť „Vytvoriť účet” , ktoré sa nachádza v zobrazení zhrnutia objednávky po zaznačení políčka/check-boxa, ktoré predstavuje potvrdenie o oboznámení sa s Obchodnými podmienkami a akceptácii ich obsahu.

5. Keď Používateľ skončí registráciu, tak Predávajúci neodkladne odošle na emailovú adresu Používateľa, ktorú Používateľ zadal v priebehu registrácie, e-mailové potvrdenie o registrácii Používateľského účtu.

6. Akonáhle Používateľ obdrží potvrdenie, tak vtedy je uzavretá zmluva o poskytovaniu služby Používateľského účtu, pričom táto služba bude poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.

7. Predávajúci je oprávnený ukončiť zmluvu o poskytovaní služby Používateľského účtu s dodržaním 14 dňovej výpovednej lehoty iba z dôležitých príčin, napr. kedy Používateľ trvalo porušuje svoje povinnosti stanovené v kapitole I. ods. 5. Obchodných podmienok, v prípade predchádzajúcej žiadosti zo strany Predávajúceho k zastaveniu porušovania a určenia na tento účel dodatočnej 14-dňovej lehoty, alebo v prípade, že Používateľ nesplní požiadavky Predávajúceho aj po uplynutí tejto lehoty.

8. Vyhlásenie o ukončení zmluvy o poskytovaní služby Používateľského účtu, môže Predávajúci predložiť Používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Používateľom.

9. Používateľ je oprávnený ukončiť zmluvu o poskytovaní služby Používateľského účtu kedykoľvek, bez výpovednej lehoty, z akéhokoľvek dôvodu a bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov, a to najmä tým, že pošle Predávajúcemu e-mailom na adresu: pomoc@4fstore.sk , žiadosť na odstránenie Účtu s uvedením e-mailovej adresy zaregistrovanej v Obchode.

10. Výsledkom vypršania zmluvy o poskytovaní Účtu je zablokovanie a vymazanie Používateľského účtu, čo ale nemá vplyv na práva nadobudnuté Používateľom pred vypršaním zmluvy.

IVa. Newsletter

1. Vrámci služby Newsletter je prostredníctvom elektronickej pošty formou e-mailu posielaná informácia od spoločnosti OTFC na podaný e-mail Používateľa, ďalej len „Newsletter”. Služba Newsletter je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.

2. Newsletter obsahuje informácie o ponuke výrobkov značky 4F, nových kolekciách, aktuálnych akciách, informáciách o otvorení nových Predajní a ďalšie novinky týkajúce sa značky 4F či ponúkaných výrobkov, vrátane názorov, tlačových materiálov, odkazov na priateľské značky firmy 4F.

3. Každý Newsletter obsahuje:

 1. informácie o OTCF SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v meste Wieliczka ako odosielateľa Newslettera;
 2. vyplnené pole „Predmet” určujúce obsah Newslettera;
 3. informácie o tom, ako môžete odstúpiť od služby Newsletter, alebo o zmene adresy elektronickej pošty (e-mailu) Používateľa, na ktorú je odosielaný Newsletter.

4. Používanie služby Newsletter záleží od počítača, alebo iného multimediálneho zariadenia Používateľa s prístupom na Internet a tiež od aktívnej elektronickej pošty (e-mailu) Používateľa.

5. Prihlásenie k odberu Newslettera sa vykonáva prostredníctvom nasledujúcich registračných činností na internetovej stránke https://4fstore.sk, v poli „NEWSLETTER”:

 1. zadanie adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy) Používateľa vo formulári zverejnenom na internetovej stránke;
 2. vyjadrenie súhlasu na prijímanie správy typu Newsletter a zaznačenie políčka/check-box’a, ktoré predstavuje potvrdenie o oboznámení sa s Obchodnými podmienkami a akceptácii ich obsahu;
 3. stlačenie (kliknutie) na tlačidlo „Zapíšte sa”;
 4. kliknutie na odkaz potvrdzujúci registráciu, ktorý sa nachádza v poslanom e-maili s predmetom „Potvrdenie odberu newslettera zo stránky”.

6. Stlačenie (kliknutie) na odkaz potvrdzujúci registráciu má za následok pridanie e-mailovej adresy Používateľa do mailingového zoznamu. E-mailová adresa Používateľa bude použitá za účelom posielania Newslettera na podanú e-mailovú adresu.

7. Uvedenie e-mailovej adresy Používateľa je nevyhnutné pre poskytovanie služby Newsletter.

8. Používateľ môže kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez nákladov zmeniť predtým uvedenú e-mailovú adresu, na ktorú je posielaný Newsletter, odhlásiť sa s doterajšieho využívania služby Newsletter stlačením (kliknutím) na odkaz „Odhlásiť sa z odberu Newslettera” , ktorý je umiestnený na konci každého Newslettera, a následne sa opäť prihlásiť k odberu služby Newslettera tým, že prevedie registračné činnosti spôsobom uvedeným v ods. 6 vyššie, pričom zadá novú e-mailovú adresu do formulára zverejneného na internetovej stránke https://4fstore.sk, v poli „NEWSLETTER“.

9. Používateľ sa môže kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez nákladov odhlásiť zo služby Newsletter, a to najmä:

 1. kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu Newslettera” ktorý je umiestnený na konci každého Newslettera,
 2. odznačením súhlasu „Súhlasím so zasielaním obchodnej korešpondencie vo forme NEWSLETTERA v súlade s Obchodnými podmienkami internetového obchodu. Mám právo svoj súhlas na spracovanie údajov kedykoľvek odvolať, čo ale nebude mať vplyv na realizované spracovanie v súlade so zákonom pred odvolaním tohto súhlasu” v paneli a následným stlačením (kliknutím) na tlačidlo „Uložiť zmeny”
 3. poslaním vyhlásenia spoločnosti OTCF prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na pomoc@4fstore.sk ktorého predmetom bude zámer odhlásenia sa zo služby Newsletter

10. V rámci poskytovania služby Newsletter má Používateľ povinnosť nedoručovať a neodovzdávať obsah nelegálneho charakteru.

V. Spôsoby na vytvorenie objednávky.

1. Používateľ má možnosť nákupu Tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke Obchodu prostredníctvom vytvorenia objednávky:

 1. priamo prostredníctvom internetovej stránky Obchodu (s dobrovoľným vytvorením používateľského účtu, alebo bez jej založenia) prechádzajúc jednotlivými krokmi objednávkového procesu,
 2. zaslaním e-mailu na adresu: na pomoc@4fstore.sk s uvedením všetkých dôležitých informácií z hľadiska dokončenia objednávky, informácie o Tovare, t. j. katalógových názvov, veľkosti a množstva objednaného Tovaru, spôsobu platby, spôsob a miesto doručenia Tovaru a nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, adresa, na ktorú má byť objednaný tovar doručený, e-mailová adresa, telefónne číslo.

2. Ak si chcete objednať priamo prostredníctvom internetovej stránky Obchodu, tak je potrebné:

 1. skompletovať objednávku v nákupnom košíku (pomocou tlačidla „Do košíka”. Používateľ pridáva Tovar do košíka metódou výberu, v súlade s opisom a cenou a - ak je tovar ponúkaný v rôznych veľkostiach - vyberá veľkosť),
 2. po prechode do zobrazenia „Váš košík” a určeniu množstva Tovaru, kliknite na tlačidlo „Pokračovať k pokladni”,
 3. po prechode do zobrazenia „Doručenie” zadajte požadované údaje v daných poliach objednávkového formulára; zvoľte spôsob doručenia, a potom kliknite na tlačidlo „zaplatiť”,
 4. po prechode do zobrazenia „Zhrnutie a platba” zvoľte spôsob platby a v každom prípade zaznačte požadované políčka/check-box’y, a stlačte tlačidlo „Objednať a zaplatiť”, alebo iné tlačidlo s obdobnou formuláciu obsahujúcou rovnoznačné slová: „objednávka s povinnosťou platby”, čo znamená objednanie Tovaru s povinnosťou jeho zaplatenia.

3. Objednávky budú realizované v poradí, v akom boli vytvorené.

4. Zadanie objednávky Používateľom je rovnoznačné predloženiu ponuky uzavretia kúpnej zmluvy Tovaru, ktorý je predmetom objednávky voči Predávajúcemu.

5. Podrobné informácie o spôsoboch vytvorenia objednávky sú k dispozícii na Internetovej stránke v dolnej časti Obchodu v záložke „Služby pre zákazníka”; „ Ako vytvoriť objednávku

VI. Odovzdanie potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy Tovaru

1. Predávajúci ihneď po zadaní objednávky Používateľom, odošle - na zadanú e-mailovú adresu Používateľa - e-mailovú správu potvrdzujúcu prijatie objednávky a uzavretie zmluvy.

2. Akonáhle Používateľ obdrží vyššie uvedenú správu, tak vtedy dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy Tovaru medzi Používateľom ako Zákazníkom a Predávajúcim.

3. Ustálenie, bezpečnosť, poskytnutie a potvrdenie dôležitých ustanovení kúpnej zmluvy Tovaru nasleduje zaslaním vyššie uvedenej správy spolu s prílohami v podobe týchto Obchodných podmienok, oznámenia o práve na odstúpenie od zmluvy a vzoru formulára na odstúpenie od zmluvy.

VII. Platby.

1. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby platby za Tovar:

 1. na dobierku pri prevzatí Tovaru – Používateľ je pri odbere zásielky povinný zaplatiť v súlade s objednávkou plnú výšku ceny Tovaru a náklady na jeho doručenie príslušnej osobe poskytujúcej poštové služby, ktorá doručuje danú zásielku (tento platobný spôsob sa vzťahuje len na dodávky objednaného tovaru na území Slovenskej republiky)
 2. cez zabezpečený servis pre online platobné služby – vtedy je Používateľ povinný zaplatiť vopred za zakúpený tovar, pred realizáciou objednávky (tzv. platba vopred). V takom prípade by mal Používateľ zaplatiť na bankový účet Predávajúceho celú sumu za Tovar a náklady spojené s jeho doručením v súlade s objednávkou v termíne do 7 dní od obdržania od Predávajúceho e-mailového potvrdenia o prijatí objednávky – v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený stvrdiť, že Používateľ zrušil svoju objednávky

2. Tovar objednaný v internerovom obchode je dodávaný kuriérnou spoločnosťou.

3. Predávajúci začne realizovať vytvorenú objednávku okamžite po mailovom odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky a – v prípade platby vopred na bankový účet – po prijatí celej sumy za Tovar spolu s Nákladmi na jeho doručenie na bankový účet Predávajúceho.

4. Dodacia lehota vytvorenej objednávky sa vzťahuje na obdobie, v ktorom Predávajúci prichystá zásielku na odoslanie, pričom skompletuje objednaný Tovar.

5. Dodacia lehota vytvorenej objednávky predstavuje 4 pracovné dni a začína v okamihu pristúpenia Predávajúceho k realizácii vytvorenej objednávky, a končí v okamihu kedy Predávajúci odovzdá zásielku poskytovateľovi poštových služieb, o ktorom sa hovorí v ods. 2.

6. Dodacia lehota objednávky nezahŕňa čas dodania tovaru odkedy Predávajúci odovzdá zásielku poskytovateľovi poštových služieb až do chvíle dodania zásielky Zákazníkovi.

7. Podrobné informácie o doručení Tovaru, vrátane nákladov na doručenie Tovaru sú uvedené na Internetových stránkach Obchodu v záložke „Služby pre zákazníka”: „Náklady a čas doručenia”.

8. Ku každej zásielke obsahujúcej Tovar je pripojený účtovný doklad vo forme zúčtovacieho potvrdenia, alebo faktúry s DPH (faktúra je pripojená iba v prípade, že Používateľ o ňu požiadal).

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže v termíne do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v oznámení o práve na odstúpenie od zmluvy - obsahujúcim informácie o spôsobe a termíne uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, o nákladoch na vrátenia veci v prípade odstúpenia od zmluvy, ktoré vznikli spotrebiteľovi - predstavuje prílohu č. 1 k týmto Obchodným podmienkam.

IX. Reklamácia Tovaru (Reklamačný poriadok).

1. Predávajúci ma povinnosť doručiť Zákazníkov Tovar bez vád.

2. Predávajúci je zodpovedný voči Zákazníkovi za vady Tovaru za podmienok uvedených v predpisoch, najmä v čl. 619 a nasledujúce Občianskeho zákonníka.

3. Zákazník môže nahlásiť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, ktorý dostatočne objasní jeho vôľu.

4 V snahe uľahčenia procesu nahlásenia reklamácie, Predávajúci:

 1. odporúča, aby nahlásenie reklamácie obsahovalo najmä nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo bankového účtu, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto (pošta)), telefón, spôsob kompenzácie, číslo objednávky, informácie, ktorý tovar a z akého dôvodu je reklamovaný,
 2. informuje Zákazníka o možnosti využitia príkladového postupu reklamácie opísaného na internetovej stránke v záložke „Služby pre zákazníka”: „Reklamácie”.

S vyššie uvedených odporúčaní Predávajúceho, alebo z opísaného postupu reklamácie na stránke Obchodu nemusí Používateľ čerpať inšpiráciu, alebo sa ich držať, keď tak neurobí, nemá to žiaden vplyv reklamáciu, okrem odporúčaného opisu reklamácie.

5. Reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných elektronickou formou zo strany Predávajúceho, môžu byť nahlásené najmä prostredníctvom odoslania e-mailu na adresu pomoc@4fstore.sk

6. Predávajúci posúdi každú reklamáciu i a bude na ne reagovať okamžite, no najneskôr do 14 dní odo dňa nahlásenia danej reklamácie. O spôsobe vyriešenia reklamácie bude Používateľ informovaný spôsobom uvedeným počas nahlasovania reklamácie.

7. V prípade akýchkoľvek nedostatkov v poslanej reklamácii, Predávajúci požiada Zákazníka o ich doplnenie v súlade s kontaktnými údajmi Zákazníka uvedenými v danej reklamácii.

X. Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu s informačným a komunikačným systémom, ktorý používa Predávajúci.

1. Ak chcete využívať možnosti Obchodu, vrátane prezerania ponuky Obchodu, tak je k tomu potrebné koncové zariadenie s prístupom na internet a s nainštalovaným webovým prehliadačom, ako napr.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, alebo Apple Safari.

2. Pre vytváranie objednávok musíte mať tiež aktívny e-mail.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Administrátorom osobných údajov (v porozumení čl. 4 bod 7 GDPR) Používateľov, ktorí využívajú funkčnosť Obchodu je Predávajúci, a teda spoločnosť OTCF SPÓŁKA AKCYJNA

2. Predávajúci vymenoval Inšpektora pre ochranu údajov (IOU), ktorého môžete kontaktovať v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a výkonu práv súvisiacich s týmito záležitostiami. Na tento účel je vhodný kontakt elektronickou formou na e-mail: iod@otcf.pl, rovnako ako aj klasickou poštou na adresu OTCF SPÓŁKA AKCYJNA., (ul. Grottgera 30, 32-020 WIELICZKA, POLSKO (označený „Inšpektor pre ochranu údajov (IOD)”).

3. Osobné údaje Používateľov môžu byť spracované pre nasledujúce účely a na základe nižšie uvedených právnych zásad:

 1. prijímania objednávok a realizácii kúpnej zmluvy (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR),
 2. aktuálnej komunikácie o záležitostiach týkajúcich sa vytvorených objednávok, vrátane ich potvrdzovania a informovania o ich stave (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR),
 3. umožnenia registrácie a obsluhy Používateľského účtu zriadeného v Obchode (v prípade, keď si Používateľ vytvorí takýto účet) a poskytovania ďalších funkcií prostredníctvom Obchodu, ktoré sú definované v kapitole IV týchto Obchodných podmienok a v rámci uzavretej zmluvy s Používateľom o poskytovaní elektronických služieb (právny základ pre spracovanie údajov: čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR),
 4. vybavovania reklamácií týkajúcich sa kúpnych zmlúv (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR),
 5. vybavovania reklamácií spojených s uzavretou zmluvou o poskytovaní elektronických služieb – pokiaľ Používateľ uzavrel takúto zmluvu s Predávajúcim za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR),
 6. prijímanie a obsluha záležitostí týkajúcich sa realizovaných zmlúv, oznámení a otázok smerovaných na Predávajúceho (napr. prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Internetových stránkach Obchodu), čo predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ pre spracovanie osobných údajov: čl 6 ods. 1 pís. f GDPR),
 7. prijímania vyhlásení odstúpenia od uzavretých zmlúv o predaji na diaľku, v súlade s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok spolu s predpismi zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktoré predstavujú legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR);
 8. vybavovania a vyrovnania nárokov, obrany proti nárokom, ako aj pre vykonávanie mimosúdnych spôsobov na vybavovanie reklamácií a vymáhania nárokov, ktoré predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR),
 9. pomoci pri získaní pôžičky a umožnenie využívania elektronických platieb, čo predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR),
 10. sledovanie využívania poskytovaných služieb v rámci Obchodu zo strany Používateľov, z hľadiska dodržiavania ustanovení Obchodných podmienok, rovnako ako aj rozvíjania funkčnosti Obchodu, zlepšenie fungovania poskytovaných služieb, čo predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR);
 11. na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, a to prostredníctvom výberu a zobrazovania dostupných výrobkov Obchodu s prihliadnutím na aktivity a preferencie konkrétnych Používateľov, čo predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR),
 12. vykonávanie štatistických analýz, čo predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR),
 13. realizáciu zákonných požiadaviek v oblasti účtovníctva a daňových predpisov, najmä tých, ktoré sú určené predpismi zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (DPH), zákona 595/2003 o dani z príjmu právnických osôb a zákona 413/2002 o účtovníctve (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. c GDPR),
 14. uchovávania údajov pre účely archivácie a pre potreby správnosti plnenia svojich zákonných povinností ako Predávajúceho, čo predstavuje legitímny záujem Predávajúceho (právny základ spracovania údajov: čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR),
 15. posielania obchodných informácií elektronickou formou vo forme Newslettera – ak konkrétna osoba vyjadrila samostatný súhlas na zasielanie obchodných informácií elektronickou formou;
 16. ukladania údajov v podobe súborov cookies, zhromažďovania údajov z Internetovej stránky a mobilnej verzie Obchodu – ak konkrétna osoba vyjadrila samostatný súhlas v súlade so zásadami určenými v Politike súborov Cookies, ktorá platí na Internetových stránkach Obchodu,

4. Osobné údaje Používateľov môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 1. subdodávateľom poskytujúcim technickú podporu Predávajúceho pri riadení, udržiavaní a pri rozvoji Obchodu, takým, akými sú: poskytovatelia služieb hostingu, dodávatelia softvéru pre správu Obchodu, poskytovatelia služby technického softvéru Obchodu, poskytovatelia zaisťujúci softvér pre zasielanie obchodnej korešpondencie elektronickou formou, poskytovatelia zaisťujúci Služby pre zákazníka, marketingové agentúry, s ktorými Predávajúci uzavrel zmluvy o zákonom zverení spracovania osobných údajov;
 2. subjektom, ktorí podporujú Predávajúceho pri plnení platných právnych predpisov, oprávnení a povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok, v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom Obchodu, takým, akými sú: advokátske kancelárie a inkasné agentúry, s ktorými Predávajúci uzavrel zmluvy o zákonom zverení spracovania osobných údajov;
 3. subjektom, ktorým je poskytnutie údajov nevyhnutné na zabezpečenie správneho vykonávania služieb prostredníctvom Obchodu tak, ako to požaduje konkrétny Používateľ – poskytovateľom služieb z oblasti elektronických platieb (ak si zvolíte túto možnosť platby), poskytovateľom pôžičiek (platby na splátky), subjekty poskytujúce doručenie tovaru na určenú adresu (kuriérske služby, ReMax, špedičné firmy), alebo podnikateľom, ktorí prevádzkujú kamenné predajne pod značkou Predávajúceho (ak sa rozhodnete prevziať si objednávku v určitej kamennej predajni), ktorým sú údaje poskytované ako samostatným administrátorom, alebo s ktorými Predávajúci uzavrel požadované zákonné zmluvy zverenia spracovania osobných údajov (v závislosti od stavu týchto subjektov na plnenie úloh odovzdaných osobných údajov).

5. Osobné údaje Používateľov môžu byť odovzdané Predávajúcim mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v rámci využitia služieb subdodávateľov (spomedzi príjemcov uvedených v ods. 4). V tomto prípade Predávajúci zaručuje požadované opatrenia na ochranu osobných údajov, ktorými budú (v závislosti od prípadu): i) odovzdanie údajov subdodávateľovi nachádzajúcemu sa v tretej krajine, pre ktorú bolo prijaté rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany v súlade s požiadavkami čl. 45 GDPR ii) odovzdanie údajov realizované na základe zmluvy uzavretej so subdodávateľom o prenos údajov, ktorá je založená na základe štandardných zmluvných klauzulách prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie iii) odovzdanie údajov realizované subdodávateľom v rámci záväzných korporačných pravidiel uvedených v čl. 47 GDPR, iii) odovzdanie údajov subdodávateľovi, ktorí je účastníkom programu Privacy Shield. Viac informácií týkajúcich sa používaných bezpečnostných opatrení na prenos údajov mimo EHP môžete získať kontaktovaním Inšpektora pre ochranu údajov, ktorého menoval Predávajúci.

6. Na rozdiel od prípadov uvedených vyššie, osobné údaje Používateľov môžu byť odovzdané mimo EHP iba v tých prípadoch, keď si konkrétny Používateľ vytvára objednávku z krajiny nachádzajúcej sa mimo EHP a očakáva doručenie objednaného tovaru do tej krajiny. V takom prípade Predávajúci poskytne osobné údaje Používateľa mimo EHP len za účelom riadneho plnenia vytvorenej objednávky, na adresu uvedenú v objednávke, podľa jeho priania.

7. Získané osobné údaje budú uchovávané Predávajúcim počas realizácie uzavretých kúpnych zmlúv až do času ich riadneho vysporiadania, rovnako ako aj po dobu poskytovania služieb Obchodu (Používateľom) počas trvania zmlúv o poskytovaní elektronických služieb, a naviac:

 1. do času obmedzenia trvania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmlúv uvedených vyššie,
 2. počas doby potrebnej pre vybavenie konkrétnych nárokov, o ktoré žiada Predávajúci, alebo ich odoprenia (pokiaľ o ne žiada Používateľ v súvislosti s uzavretými zmluvami, ktoré sú uvedené vyššie,
 3. počas vykonávania povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä v oblasti daní a účtovníctva, napr. povinností spojených s uchovávaním záznamov v súlade s požiadavkami zákona 222/2004 o účtovníctve,
 4. po dobu nevyhnutnú na zdokumentovanie Predávajúceho pred orgánmi verejnej správy, vrátane kontrolného orgánu pre ochranu osobných údajov, pre správnosť splnenia právnej povinnosti, ktorú má;
 5. na účely archivácie, pokiaľ sa to týka histórie korešpondencie a udeľovaných odpovedí na otázky (nesúvisí priamo s uzavretými zmluvami) – po dobu max. 3 rokov od získania údajov;
 6. na účely priameho marketingu – v čase trvania zmluvy o poskytovaní elektronických služieb (Používatelia) a počas realizácie kúpnych zmlúv, alebo do času vznesenia námietky proti spracovaniu údajov na tento účel;
 7. až do odvolania súhlasu na spracovanie údajov, alebo ak sú zastaralé (určuje to Predávajúci) – v prípade, že sa spracovanie údajov vykonáva so súhlasom konkrétnej osoby.

8. Predávajúci zaisťuje každému Používateľovi právo používať všetky svoje právomoci obsiahnuté v ustanoveniach GDPR, tzn. právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, alebo obmedzenie ich spracovania, právo na ich prenos, rovnako ako právo vznesenia námietky proti ich spracovaniu za podmienok a v prípadoch ustanovených v predpisoch GDPR.

9. V prípade spracovania osobných údajov zo strany Predávajúceho za účelom realizácie legitímne oprávnených záujmov (ako bolo spomenuté vyššie), má každý Používateľ právo namietať proti spracovaniu údajov z dôvodov súvisiacich s jeho osobnou situáciou.

10. Údaje spracované za účelom dosiahnutia oprávnených záujmov založených na vedení priameho marketingu Predávajúceho, budú spracované len do času vznesenia námietky proti tomuto druhu spracovania údajov. Používateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

11. V prípade spracovania osobných údajov zo strany Predávajúceho s vyjadreným súhlasom Používateľa, má každý človek právo svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, bez vplyvu na zákonnosť spracovania tých údajov, ku ktorému došlo pred odvolaní súhlasu.

12. Poskytnutie osobných údajov vo vzťahu k:

 1. Používateľom, ktorí si chcú vytvoriť Používateľský účet v Obchode – pre registráciu a vytvorenie Používateľského účtu je potrebné poskytnúť údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, tj. meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Neposkytnutie týchto údajov zabráni vytvoreniu Používateľského účtu (a v dôsledku uzavretiu zmluvy o poskytovaní elektronických služieb), ale Zákazník bude aj naďalej môcť využívať možnosť nákupu Tovaru prostredníctvom Obchodu s možnosťou bez registrácie Používateľského účtu;
 2. Používateľom, ktorí si zadávajú objednávku prostredníctvom Obchodu – s cieľom predloženia a umožnenia Predávajúcemu realizáciu objednávky (zároveň aj kúpnu zmluvu) je nutné poskytnúť údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (alebo iná adresa pre doručenie), e-mail, telefónne číslo. Neposkytnutie týchto údajov neumožní prijať objednávku (a tým aj uzatvorenie kúpnej zmluvy);
 3. Používateľom, ktorí predložia vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy – ak chcete podať vyhlásenie so zámerom odstúpenia od kúpnej zmluvy na diaľku, tak je nutné poskytnúť údaje o nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto (pošta)), telefónne číslo, číslo objednávky, číslo bankového účtu. Neposkytnutie týchto informácií zabráni účinnému vyhláseniu so zámerom odstúpenia od kúpnej zmluvy, a chýbajúce číslo bankového účtu môže zabrániť vráteniu peňazí,
 4. Používateľom, ktorí nahlasujú reklamáciu v súvislosti s uzavretou kúpnou zmluvou – za účelom nahlásenia a vybavenia reklamácie Predávajúcim, je nutné poskytnúť údaje o nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, číslo bankového účtu, adresa (ulica, č. dom/bytu, poštové smerovacie číslo, mesto (pošta)), telefónne číslo, formu kompenzácie, číslo objednávky, informácie o tovare, ktorý reklamujete a čo je príčinou danej reklamácie. Neposkytnutie týchto údajov zabráni Predávajúcemu vybaviť nahlásenú reklamáciu,
 5. Používateľom, ktorí nahlasujú reklamáciu v súvislosti s uzavretou zmluvou o poskytovaní elektronických služieb na zásadách stanovených v týchto Obchodných podmienkach– za účelom nahlásenia a vybavenia reklamácie Predávajúcim, je nutné poskytnúť e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii používateľského účtu v Obchode, alebo ktorý bol zadaný v priebehu zápisu do Newsletteru (ak sa reklamácia týka tejto služby). Neposkytnutie týchto údajov zabráni Predávajúcemu vybaviť nahlásenú reklamáciu,
 6. v ostatných prípadoch - je dobrovoľné.

13. Predajca nebude vykonávať operácie spracovania údajov Používateľov automatizovaným spôsobom, ktorý povedú k prijímaniu rozhodnutí, ktoré vyvolajú právne účinky, alebo podobným spôsobom významne ovplyvnia ich situáciu. Prípadné spracovanie automatizovaným spôsobom, a to aj prostredníctvom profilovania, bude slúžiť iba pre analýzy a prognózy jednotlivých preferencií Používateľov, ktorý využívajú možnosti Obchodu.

14. Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané Predávajúcim má právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania jej osobných údajov priamo dozornému orgánu, ktorým je Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov, a od nadobudnutia účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov jeho právny nástupca – Predseda úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom na ul. Hraničná 12820 07 Bratislava 27.

XII. Mimosúdne metódy pre vybavovanie reklamácií a vyrovnania

1. Spotrebiteľ môže využiť možnosť mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a vyrovnania nárokov. Zásady pre prístup k týmto postupom sú k dispozícii v sídlach, alebo na internetových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne riešenia sporov, najmä takých, akými sú: ochrancovia práv spotrebiteľa, alebo krajské pobočky obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie na adrese https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

2. Oprávneným subjektom pre Predávajúceho v zmysle čl. 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava. Adresa internetovej stránky oprávneného subjektu je nasledovná: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

3. Informácie pre spotrebiteľov z EÚ: Pod adresou http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii online platforma alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (RSO platforma). Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná internetová stránka s komplexným zákazníckym servisom pre spotrebiteľov a podnikateľov usilujúcich sa o mimosúdne urovnanie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek internetovej kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o poskytovaní službách.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Obchodné podmienky sú dostupné zadarmo na Internetovej stránke Obchodu https://4fstore.sk v podobe, ktorá umožňuje ich získanie, otváranie a uloženie pomocou informačného a komunikačného systému Používateľa.

Obchodné podmienky sú tiež posielané - podobe, ktorá umožňuje ich získanie, otváranie a uloženie Používateľom - na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom v prípade uzavretia zmluvy s Predávajúcim pre poskytovanie elektronických služieb, alebo kúpnej zmluvy Tovaru prostredníctvom Obchodu.

2. Ustanovenia Obchodných podmienok nemajú za úlohu obmedziť, alebo vylúčiť akékoľvek práva Používateľov, ktoré vyplývajú podľa zákona. Predávajúci si ctí všetky práva Používateľov stanovené platnými právnymi predpismi, najmä práva, ktoré sú stanovené v zákon č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok z dôležitých príčin, ku ktorým patria:

 1. zmeny právnych predpisov
 2. organizačné dôvody, najmä:
  • zmeny v rozsahu jeho činnosti Predávajúceho v podobe zmien vo svojom profile, zmeny v rozsahu ponuky Tovaru, zavádzanie nových služieb, alebo výhod (vrátane tých, ktoré súvisia s uzatváraním či ukončením zmlúv),
  • zmeny v oblasti: adresy, názvu, alebo právnej formy Predávajúceho,
  • zmeny v oblasti platobných metód,
  • zmeny v oblasti spôsobu doručenia Tovaru,
  • ďalšie technické zmeny týkajúce sa fungovania Obchodu.

4. Každý užívateľ bude informovaný o obsahu zmien Obchodných podmienok umiestnením informácie na stránke https://4fstore.sk

5. Používateľ, ktorý má vytvorený Používateľský účet, bude informovaný o zmenách Obchodných podmienok zaslaním informácie na svoju e-mailovú adresu. Používateľ, ktorý je prihlásený na odber Newslettera bude informovaný o zmenách Obchodných podmienok zaslaním informácie na svoju e-mailovú adresu.

6. Zmeny Obchodných podmienok vstúpia do platnosti s ohľadom na konkrétneho Používateľa nie skôr ako po uplynutí 7 kalendárnych dní po tom, ako bol informovaný o zmenách Obchodných podmienok správnym spôsobom.

7. V prípade zmeny Obchodných podmienok všetky zmluvy uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti týchto zmien, budú vykonávané v súlade s predpismi platnými ku dňu uzavretia zmluvy.

8. Tieto Obchodné podmienky platia od 12.24.2014, pričom táto verzia Obchodných podmienok bola zverejnená dňa 25.06.2019

PRÍLOHY K OBCHODNÝM PODMIENKAM INTERNETOVÉHO OBCHODU 4F

 1. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA UPLATNENIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 2. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY